Menu Close

Dėl vaikų priėmimo į Plungės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarka

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS PATVIRTINIMO

2012 m. kovo 29 d. Nr. T1-83

Plungė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2008, Nr.113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr.38-1804) 7 straipsniu ir 29 straipsnio 4 ir 6 dalimis, Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Vaikų priėmimo į Plungės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarką (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                                                      Albinas Klimas                                               

                                                              

PATVIRTINTA                                                                 Plungės rajono savivaldybės tarybos 2012  m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T1-83

 VAIKŲ PRIĖMIMO Į PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS TVARKA

I. BENDROJI DALIS

1. Ši tvarka reglamentuoja vaikų priėmimą mokytis pagal neformaliojo ugdymo programas.

2. Tvarkos paskirtis – užtikrinti Savivaldybės teikiamų švietimo paslaugų prieinamumą visiems rajono gyventojams, tinkamai paskirstyti ikimokyklinio amžiaus vaikų srautus, efektyviau išnaudoti ikimokyklinių ugdymo įstaigų bei grupių intelektualinius ir materialinius resursus.

II. DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS

3. Tėvų (globėjų) prašymus dėl vaikų priėmimo į savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas priima Plungės rajono savivaldybės teritorijoje esančių lopšelių-darželių ir mokyklų – darželių direktoriai.  

4. Į ikimokyklinio ugdymo grupes Plungės rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys 1,5- 5 metų vaikai, o į priešmokyklinio ugdymo grupes –  kai tais kalendoriniais metais jiems sueina 6 metai, priimami vaikai visuose Plungės, taip pat Plungės rajono Alsėdžių, Platelių, Žemaičių Kalvarijos lopšeliuose-darželiuose, Kulių vidurinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupėje bei Prūsalių ir Didvyčių mokyklose-darželiuose.

5. Į Plungės lopšelio-darželio „Pasaka“ specialiojo ugdymo grupes priimami vaikai, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.

6. Tėvai (globėjai), pageidaujantys ugdyti vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jam nesueina 6 metai, dėl vaiko brandumo įvertinimo iki gegužės 1 dienos pateikia prašymą rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos vadovui. Prie prašymo pridedama vaiko gimimo liudijimo kopija ir, jei yra – specialistų pažymos.

7. Priešmokyklinio amžiaus vaikai, gyvenantys rajono savivaldybės teritorijose, kur nėra ikimokyklinio ugdymo įstaigų,  į priešmokyklinio ugdymo grupes priimami visose artimiausiose pradinėse, pagrindinėse ar vidurinėse mokyklose, kur yra įsteigtos priešmokyklinio ugdymo grupės. Prašymus dėl priėmimo tėvai (globėjai) teikia šių mokyklų direktoriams.

8. Tėvų (globėjų) prašyme priimti vaiką į savivaldybės švietimo įstaigą nurodoma:

8.1. vaiko vardas, pavardė, gimimo metai, gyvenamoji vieta;

8.2. pageidaujama lankyti švietimo įstaiga, grupė, pageidaujamas vaiko priėmimo į grupę laikas;

8.3. duomenys, kuriais remiantis turėtų (galėtų) būti teikiamas prioritetas, priimant vaiką į švietimo įstaigą;

8.4. tėvų (globėjų) kontaktiniai duomenys.

9. Tėvų (globėjų) prašymai registruojami ikimokyklinio ugdymo įstaigų registracijos žurnaluose.

10. Tėvai (globėjai) informuoja ikimokyklinio ugdymo mokyklos direktorių apie apsisprendimą lankyti įstaigą per 10 dienų. Atsisakius lankyti ar nepateikus informacijos, prašymų registravimo žurnale įrašoma pastaba apie atsisakymą lankyti įstaigą.

11. Apie laisvą vietą tėvai informuojami kontaktiniu telefonu.

                 

III. GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS IR UGDYTINIŲ REGISTRAVIMAS

12.  Grupės komplektuojamos kasmet nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d. ir, atsižvelgiant į grupių užpildymo pokyčius, gali būti papildomos per mokslo metus.

13. Bendrosios paskirties grupės komplektuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų, pagal higienos normose nustatytus grupių komplektavimo reikalavimus: 1 – 1,5 metų amžiaus vaikų grupė  lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ (jeigu norinčių lankyti lopšelį-darželį yra ne mažiau kaip 10 tokio amžiaus vaikų), 1,5 – 3 metų amžiaus vaikų lopšelio-darželio grupėse – ne mažiau kaip 8 ir ne daugiau kaip 15 vaikų, 3 – 5 metų amžiaus vaikų lopšelio-darželio grupėse ir  priešmokyklinio ugdymo grupėse – ne mažiau kaip 10  ir ne daugiau kaip 20 vaikų (mokslo metų eigoje – iki 22 vaikų).

14. Plungės „Pasakos“ lopšelyje-darželyje specialiojo ugdymo grupės komplektuojamos ir ugdytinių skaičius grupėse nustatomas lopšelio-darželio nuostatuose numatyta tvarka, atsižvelgiant į specialiuosius poreikius.

15. Pirmenybė teikiama:

15.1. neįgaliems vaikams;

15.2. vaikams iš šeimų, esančių Plungės rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus  Socialinės rizikos šeimų sąraše;

15.3. vaikams iš šeimų, priskiriamų socialiai remtinų šeimų grupei;

15.4  našlaičiams;           

15.5. vaikams iš šeimų, kuriose vienas iš tėvų yra pirmos ar antros grupės invalidas;

15.6. vaikams iš moksleivių ar studentų, besimokančių dieniniuose skyriuose, šeimų;

15.7. vaikams, kurių tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą;

15.8. vaikams iš šeimų, kuriose yra 3 ir daugiau vaikų;

15.9. broliams ir seserims vaikų, jau lankančių tą įstaigą;

15.10. vaikams, jau anksčiau lankiusiems tą ikimokyklinio ugdymo įstaigą.

16. Neatvykus į  ikimokyklinio ugdymo įstaigą prašyme nurodytą vaiko atvykimo dieną, prašymas galioja 10 darbo dienų. Per šį laiką neapsisprendus apie ikimokyklinio ugdymo įstaigos lankymą, vieta neišsaugojama ir prašymas netenka galios.

17. Tėvams keičiant vaiko atvykimo datą, įstaigos direktorius turi teisę pirminiame prašyme „Dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą“ pažymėti naują pageidaujamą vaiko atvykimo datą.

18. Jeigu tėvai (globėjai) pageidauja vaikui parinkti konkrečią ikimokyklinio ugdymo įstaigą, o joje tuo metu laisvų vietų nėra, vaikas siunčiamas į kitą Plungės rajono savivaldybės teritorijoje esančią ikimokyklinio ugdymo įstaigą ir yra įrašomas į laikinąją eilę pirmojoje. Tokiu atveju jam taikoma pirmenybė lankyti pageidaujamą įstaigą, atsiradus laisvai vietai. Apie tai tėvai (globėjai) informuojami jų nurodytu telefonu arba raštu.

19. Atvykus vaikui  į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, įstaigos vadovui pateikiama:

19.1. vaiko gimimo liudijimo kopija, sveikatos pažyma ir  Pedagoginės psichologinės tarnybos ar gydytojo pažyma apie vaiko raidos sutrikimą (esant raidos sutrikimui);

19.2. dokumentai ar jų nuorašai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitus faktus, kuriais remiantis gali būti teikiamas prioritetas.                     

20. Visi priimti vaikai įforminami ikimokyklinio ugdymo įstaigos direktoriaus įsakymu ir  registruojami Registracijos žurnale, sudaroma dvišalė sutartis, registruojama Mokinių duomenų registre. Informacija apie likusias laisvas vietas švietimo įstaigose pateikiama Švietimo skyriui du kartus per metus (rugsėjo ir sausio mėn.) ir skelbiama Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

21. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sutartys tarp tėvų (globėjų) ir švietimo įstaigos sudaromos konkrečios ugdymo programos ugdymo laikotarpiui.

22. Švietimo santykiai prasideda nuo pirmosios vaiko ugdymo dienos.

23. Pagal tėvų prašymą vaikui išvykus iš ikimokyklinio ugdymo įstaigos, jo išvykimas įforminamas įstaigos vadovo įsakymu, pažymima Registracijos žurnale ir išregistruojama iš Mokinių registro.

24. Nesant tėvų prašymo, kai vaikas neatvyko į ikimokyklinio ugdymo įstaigą be tėvų pranešimo 10 darbo dienų, įstaigos direktorius turi teisę savo įsakymu įforminti vaiko išbraukimą iš ugdytinių sąrašų ir išregistruoti iš Mokinių registro.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25.Vaikų priėmimo į Plungės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarka skelbiama Plungės rajono savivaldybės interneto svetainėje. Tvarkos vykdymo kontrolė pavedama  Švietimo skyriui.

______________________________________________________

Skip to content