Menu Close

Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašas


PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE, MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE IR IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ TEIKIANČIOSE BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2014 m. sausio 23 d. Nr. T1-5

Plungė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 564 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose, mokyklose-darželiuose ir ikimokyklinį ugdymą teikiančiose bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašą (pridedama).         

2.  Pripažinti netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimą Nr. T1-7 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja nuo 2014 metų vasario 1 dienos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka

Savivaldybės meras                                                                    Albinas Klimas

   

      

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2014 m. sausio 23 d.

sprendimu Nr. T1-5

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE, MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE IR IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ TEIKIANČIOSE BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

                                           I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose, mokyklose-darželiuose ir ikimokyklinį ugdymą teikiančiose bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo, išlaikymo mokesčio nustatymą, lengvatų taikymą ir pateisinamų dokumentų lengvatoms taikyti pateikimo tvarką. 

2.  Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr.564 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 1170 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ .

3. Aprašo tikslas – sudaryti  sąlygas švietimo įstaigoms, įgyvendinančioms ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, organizuoti vaikų švietimą, maitinimą ir turtinti  ugdymosi aplinką.

4. Šis Aprašas taikomas visoms Plungės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokykloms, mokykloms-darželiams ir ikimokyklinį ugdymą teikiančioms bendrojo ugdymo mokykloms.

II. MOKESČIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ NUSTATYMAS

5. Dienos mokestį už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ikimokyklinio ugdymo mokyklose, mokyklose-darželiuose ir ikimokyklinį ugdymą teikiančiose bendrojo ugdymo mokyklose  sudaro:

5.1. Mokestis už maitinimą – 100 proc. vaikų dienos maitinimo normos (patvirtintos Savivaldybės tarybos sprendimu) už kiekvieną lankytą dieną (pusryčiai sudaro 25 proc. dienos maitinimo mokesčio, pietūs –  45 proc., vakarienė – 30 proc.). Jeigu vaikas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje būna ne visą darbo dieną, tėvai gali rinktis ir mokėti tik už pusryčius, už pusryčius ir pietus, už pietus ir vakarienę, tik už pietus arba tik už vakarienę. Jeigu vaikas lopšelyje-darželyje išbūna ne ilgiau kaip 4 valandas, tėvai gali visiškai atsisakyti maitinimo.

5.2. Mėnesinis mokestis ikimokyklinio ugdymo mokyklose ir mokyklose-darželiuose  – 1 Lt už kiekvieną įstaigos darbo dieną (nepriklausomai nuo lankymo ir teikiamų  mokesčio lengvatų) bendroms įstaigų reikmėms.

      III. MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS

6. Nuo mokesčio už vaikų maitinimą ikimokyklinio ugdymo mokyklose, mokyklose-darželiuose ir ikimokyklinį ugdymą teikiančiose bendrojo ugdymo mokyklose atleidžiamos šeimos, gaunančios socialinę pašalpą.

7. Proporcingai mažinamas mokestis už maitinimą, kai tėvų (globėjų) prašymu atsisakoma pusryčių, pietų ar vakarienės. Jeigu tėvai visiškai atsisako maitinimo, jie moka tik mėnesinį mokestį. Prašymai dėl maitinimo pakeitimo ikimokyklinio ugdymo mokyklos vadovui pateikiami ne dažniau kaip vieną kartą  per mėnesį.

8. Mokestis už vaikų maitinimą ikimokyklinio ugdymo mokyklose neskaičiuojamas ir nemokamas už nelankytas dienas šiais atvejais:

8.1. už  vaiko ligos laikotarpį ir savaitę po jo, -pateikus vaiko sveikatos būklės pažymėjimą;

8.2. vaiko ligos ir gydymosi sanatorijoje atveju,- pateikus gydytojo pažymą dėl vaiko sveikatos būklės, dėl gydymosi sanatorijoje ar dėl namų režimo;

8.3. tėvų (globėjų) kasmetinių, nemokamų, mokymosi, kūrybinių, motinos nėštumo ir gimdymo, vaikui prižiūrėti skirtų atostogų metu,- pateikus patvirtinančius dokumentus;

8.4. vasaros laikotarpiu ( birželio – rugpjūčio mėnesiais);

8.5. mokinių atostogų metu,-pateikus prašymą;

8.6. nelaimės šeimoje atvejais, artimųjų sunkios ligos, mirties atveju,- tėvams ar globėjams pateikus prašymą;

8.7. tėvams dirbant pagal kintamą darbo grafiką, kai pateisinamos tėvų poilsio dienos,- pateikus prašymą ir grafikus arba darbo pažymas iš darbovietės;

8.8. tėvų ligos metu,- parašius prašymą ir pristačius nedarbingumo pažymėjimo kopiją;

8.9. žiemos laikotarpiu, jei oro temperatūra 20oC šalčio ir žemesnė,- pranešus apie nebuvimą;

8.10. jeigu įstaiga (grupė) uždaryta dėl higienos normų pažeidimo, karantino, remonto darbų.              

9. Dokumentai, kuriais vadovaujantis taikomos Aprašo 6-8 punktuose nurodytos lengvatos, pateikiami švietimo įstaigos direktoriui,  priimant vaiką į ikimokyklinio ugdymo mokyklą kasmet iki spalio 1 dienos. Pasikeitus socialinei padėčiai, pateikus dokumentus apie vėliau atsiradusiąlengvatą, lengvata pradedama taikyti už tą laikotarpį, už kurį paskirta pašalpa. Nepateikus dokumentų, užmokestis mokamas bendra tvarka.

10. Tėvai (globėjai) ar teisėti vaiko atstovai privalo iki 11 val. ryto informuoti ikimokyklinio ugdymo mokyklos direktorių  apie vaiko neatvykimą į ikimokyklinio ugdymo mokyklą sekančią dieną Aprašo 8.1.- 8.10 punktuose nurodytais atvejais. Taip pat, vaikui nelankius ugdymo įstaigos ilgesnį laikotarpį, tėvai (globėjai) pagal galimybes turi pranešti iš vakaro iki 11 valandos apie vaiko atvykimą.Po ligos vaikas galibūti priimtas į įstaigą tik tėvams (globėjams) pateikus gydytojo pažymą.

11. Tėvai ar vaiko globėjai atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. Neteisėtai gavus  lengvatą už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo mokykloje, piniginės lėšos išieškomos įstatymų nustatyta  tvarka.

                            IV.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo mokykloje mokamas už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos.

13. Nesumokėjus mokesčio be pateisinamos priežasties už du mėnesius, įstaigos vadovas turi teisę išreikalauti jį įstatymų nustatyta tvarka. Be pateisinamos priežasties nemokant už lopšelį-darželį ilgiau kaip du mėnesius, įstaigos vadovas turi teisę išbraukti  vaiką iš ikimokyklinio ugdymo mokyklos vaikų sąrašų.

14. Neatsiskaičius su anksčiau lankyta ikimokyklinio ugdymo mokykla, vaikas negali būti priimamas į kitą miesto (rajono) ikimokyklinio ugdymo mokyklą.

____________________________________________

Skip to content