Menu Close

Vizija, misija, filosofija

VIZIJA

Lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“ – nuolat besimokanti, demokratiška, modernėjanti ikimokyklinė įstaiga, orientuota į

VAIKĄ, JO GEBĖJIMŲ SAVIRAIŠKĄ, SVEIKOS GYVENSENOS PRADMENŲ FORMAVIMĄ,

Tenkinanti žmogaus prigimtyje glūdintį poreikį – kurti save, siekiant fizinės ir dvasinės darnos.

MISIJA

Įstaiga – atliepianti pagrindines švietimo nuostatas,

aktyvi ir atvira kaitai, kryptingai bendradarbiaudama

 ,,ŠEIMA – VAIKAS – PEDAGOGAS“,

organizuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, kuria palankias ugdymosi sąlygas, laiduojančias psichinį,

 fizinį vaiko saugumą, asmenybės raidą,

formuoja sveikos ir saugios gyvensenos vertybines nuostatas.

Teikia prioritetus vaiko adaptacijai ir socializacijai.

Organizuoja vaikų ydingos laikysenos ir plokščiapėdystės prevenciją.

Vykdo specialią pedagoginę pagalbą kalbos ir

kalbėjimo sutrikimų turintiems vaikams.

Darželis plečia bendradarbiavimo erdvę mikrorajone, mieste ir Lietuvos Respublikoje, organizuodamas sveikatinimo, sportinius, kultūrinius, edukacinius, aplinkosauginius renginius.

FILOSOFIJA

Įstaigos unikalumas – humanizuotas pedagoginis procesas,

grindžiamas pedagogų ir ugdytinių sąveika.

Kiekvienas vaikas pripažįstamas kaip unikali vertybė.

Pedagogai – aukštos kompetencijos, suvokiantys ir gebantys kartu

 su šeima teikti kokybiškas ugdymo paslaugas vaikams.

Bendruomenė  puoselėja senas tradicijas dėl prigimtinės vaikų teisės į laisvę ir nepažeidžiamumą, pagarbą viskam, kas jį supa,

 lietuvių liaudies tradicijoms ir papročiams.

Įstaiga  – siekianti tapti rajono sveikos gyvensenos propagavimo ikimokykliniame amžiuje centru.

Skip to content