Menu Close

Ugdymo programos

Ugdymo programos

Įstaigoje vykdomas neformalusis ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus ir specialiųjų poreikių vaikų ugdymas.

Ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal įstaigos parengtą ikimokyklinio ugdymo programą ,,Sveikos gyvensenos takeliu į pažinimą‘‘. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627 patvirtintu ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu bei pagrindiniais teisiniais dokumentais, reglamentuojančiais ikimokyklinio ugdymo(si) veiklą, bei nusakančiais pagrindinius vaiko gerovės koncepcijos ir vaiko teisių Konvencijos nuostatas. Programos tikslas – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius.

Priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal ,,Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą”, kurios pagrindinis ir vienintelis tikslas – laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam jo ugdymuisi mokykloje.

Esame Respublikos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ,,SVEIKA MOKYKLA‘‘ nariai. Įstaigoje vykdoma parengta ir SSMTK (Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo koordinavimo biuras) patvirtinta 2014 m. balandžio 29 d., Plungės lopšelio-darželio ,,Vyturėlis‘‘ ,,Sveikatos stiprinimo programa 2014-2018 m. m.‘‘ skirta 1.5 – 7 metų amžiaus vaikams. Pagrindiniai programos tikslai – ugdyti vaikų sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius, formuoti teigiamą nuostatą į savo sveikatą, kad sveika gyvensena taptų gyvenimo norma; kryptingai ir sistemingai dirbti saugant ir stiprinant vaikų fizinę ir psichinę sveikatą, kurti vaikų sveikatai palankią ir saugią aplinką; ugdyti vaikų norą aktyviai judėti ir sportuoti, didinti organizmo fizinį pajėgumą, lavinti judesius ir fizines ypatybes siekiant fizinės ir dvasinės darnos; įtvirtinti sveikos gyvensenos pagrindus darželio bendruomenėje, skleisti sveikatos stiprinimo žinias visur.

Nuo 2012 m. dalyvaujame Gamtosauginių mokyklų programoje. Programa yra naudinga ne tik įstaigai ar vietinei bendruomenei, bet ir valstybei: į aplinkosauginių problemų sprendimo procesą įtraukiama visuomenė, jaunajai kartai diegiamas naujas požiūris į aplinką, išteklių vartojimą ir šalies ūkio plėtrą.                                                        

Specialiųjų poreikių vaikai ugdomi pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos rekomenduotą 2001 m. gruodžio 22 d., protokolo Nr. 279, R. Ivoškienės ir kt. ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų neišplėtotos kalbos ugdymas‘‘. Vadovaujantis programa sudaromos grupinės, pogrupinės, individualios ugdymo programos, tenkinančios bendravimo, pažinimo, motorikos, kalbos ugdymo(si) poreikį.

Priešmokyklinio amžiaus vaikai dalyvauja Tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programoje ,,Zipio draugai‘‘, kurios tikslas – siekiant geresnės emocinės vaikų savijautos, padėti jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Dar vaikystėje įgiję šių gebėjimų, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik ankstyvajame amžiuje, bet ir paauglystėje bei suaugę.

Įstaigoje veikia muzikinio ugdymo įvairaus amžiaus vaikų etnografinis ansamblis ,,Čičiruks‘‘. Veiklos metu ugdoma meilė gimtajam kraštui, noras pažinti tautos tradicijas, kūrybiškumo jausmas, stiprinamas šeimos ir ugdymo įstaigos bendravimas.

Skip to content