Menu Close

Ugdymo programos

Ugdymo programos

Įstaigoje vykdomas neformalusis ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus ir specialiųjų poreikių vaikų ugdymas.

Ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal įstaigos parengtą ikimokyklinio ugdymo programą ,,Sveikos gyvensenos takeliu į pažinimą‘‘. Programa parengta ir atnaujinama (Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymas 2021 m. rugsėjo 14 d. Nr. DE-1019 „Dėl pritarimo atnaujintoms ikimokyklinio ugdymo programoms“) vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627 patvirtintu ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu bei pagrindiniais teisiniais dokumentais, reglamentuojančiais ikimokyklinio ugdymo(si) veiklą, bei nusakančiais pagrindinius vaiko gerovės koncepcijos ir vaiko teisių Konvencijos nuostatas. Programos tikslas – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius.

 

Priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal atnaujintą ,,Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą”, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269 „Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“,  kurios tikslas -padėti mokiniams ugdytis asmenines savybes, įgyti socialinių įgūdžių ir pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Esame Respublikos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ,,SVEIKA MOKYKLA‘‘ nariai. Šiuo metui vykdome Respublikos sveikatą stiprinančių mokyklų koordinavimo biuro patvirtintą Plungės lopšelio-darželio ,,Vyturėlis‘‘ SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMĄ 2019-2023 metams. Šios programos strateginis tikslas – vieningos bendruomenės pastangomis padėti vaikams saugoti ir stiprinti sveikatą, gilinti šios srities žinias, įgūdžius, kurti integruotą ir vieningą sveikatos stiprinimo ugdymo sistemą, formuojant visos bendruomenės pozityvų požiūrį į sveiką gyvenseną, plėtojant vaiko fizines ir dvasines galias. 2019 metais parengėme FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PLUNGĖS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „VYTURĖLIS“ PLANĄ 2019-2023 METAMS. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos buvome pripažinti AKTYVIA MOKYKLA.

Nuo 2012 m. dalyvaujame Gamtosauginių mokyklų programoje. Programa yra naudinga ne tik įstaigai ar vietinei bendruomenei, bet ir valstybei: į aplinkosauginių problemų sprendimo procesą įtraukiama visuomenė, jaunajai kartai diegiamas naujas požiūris į aplinką, išteklių vartojimą ir šalies ūkio plėtrą                     

Specialiųjų poreikių vaikai ugdomi pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos rekomenduotą 2001 m. gruodžio 22 d., protokolo Nr. 279, R. Ivoškienės ir kt. ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų neišplėtotos kalbos ugdymas‘‘. Vadovaujantis programa sudaromos grupinės, pogrupinės, individualios ugdymo programos, tenkinančios bendravimo, pažinimo, motorikos, kalbos ugdymo(si) poreikį.

Priešmokyklinio amžiaus vaikai dalyvauja Tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programoje ,,Zipio draugai‘‘, kurios tikslas – siekiant geresnės emocinės vaikų savijautos, padėti jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Dar vaikystėje įgiję šių gebėjimų, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik ankstyvajame amžiuje, bet ir paauglystėje bei suaugę.

Įstaigoje veikia muzikinio ugdymo įvairaus amžiaus vaikų etnografinis ansamblis ,,Čičiruks‘‘. Veiklos metu ugdoma meilė gimtajam kraštui, noras pažinti tautos tradicijas, kūrybiškumo jausmas, stiprinamas šeimos ir ugdymo įstaigos bendravimas.

Skip to content