Menu Close

Savivalda

Mokyklos taryba yra aukščiausioji įstaigos savivaldos institucija, atstovaujanti pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei; nustato Mokyklos veiklos perspektyvas; inicijuoja šeimos ir Mokyklos bendradarbiavimą; teikia siūlymus direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo; talkina formuojant įstaigos materialinius, finansinius, intelektinius išteklius; svarsto Mokyklos lėšų panaudojimo klausimus.

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti; aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, svarsto vaikų ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus; analizuoja Mokyklos veiklos ir ugdymo programų įgyvendinimo klausimus; aptaria vaikų sveikatos, saugios veiklos, korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus; skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą.

 

Darbo taryba – kolegialus lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ darbuotojų atstovaujantis organas, ginantis įstaigos darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Skip to content