Menu Close

Užbaigėme ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą

Plungės lopšelis-darželis „Vyturėlis“ nuo 2020-12-09 iki 2021-10-08 vykdė ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Auginantis įtraukusis ugdymas padedantis įsijungti į bendrą veiklą, pasijusti vertingu ir lygiateisiu“, siekiant stiprinti ir plėtoti mokytojų profesinius gebėjimus, taikant įtraukiojo mokymo principus bei įvairius ugdymo modelius, gerinant ugdymo(si) veiklos kokybę, ir tinkamų sąlygų užtikrinimas kiekvienam vaikui ugdytis jam artimiausioje ugdymo aplinkoje. Programą sudarė  4 moduliai: I modulis – paskaita ,,Įtraukiojo ugdymo galimybės ikimokykliniame amžiuje“. II modulis – seminaras ,,Vaiko emocijų ir netinkamo elgesio valdymas“. III modulis – „Darbas su grupės vaikų tėvais, integruojant ypatingus vaikus. Bendri susirinkimai ir sudėtingų atvejų analizė“. IV modulis – ,,Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ mokytojų geroji patirtis, dirbant su skirtingų gebėjimų turinčiais mokiniais“.

Pedagogai pagilino žinias apie vaikų emocijų valdymo principus, kaip padėti vaikams geriau jaustis grupėje ir sėkmingai spręsti netinkamo elgesio problemas, kaip pakeisti vaikus supančią aplinką, kuri yra būtina sąlyga naujai vaiko tapatybei formuotis. Seminarų metu įgytos žinios bei gebėjimai padės pozityviai valdyti grupės vaikų tarpusavio konfliktus. Ilgalaikės programos užbaigimui pasirinkome edukacinę išvyką į Mažeikių lopšelį-darželį „Bitutė“, išsiskiriantį veiklos specifika: ugdymo metodų, grupių modelių, švietimo pagalbos specialistų bei jų teikiamų paslaugų įvairove, nes lopšelį-darželį lanko ir specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys vaikai, kurie integruojami į bendrojo ugdymo(si) grupes. Mokytojai turėjo galimybę susipažinti su praktiniais metodais ir būdais, pasidalinti praktinėmis įžvalgomis, patirtimis, kaip elgtis turint grupėse ypatingų vaikų, kaip siekti jų integracijos, sąveikos su šeima ir kaip rasti nusiraminimo būdų.

Nijolės Gasauskienės inf.

Skip to content