Menu Close

Informacija dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR Švietimo įstatymo pakeitimai, kuriuose pažymima, nuo kokio
amžiaus vaikas gali pradėti priešmokyklinį ugdymą ir kokiais atvejais reikia kreiptis į Pedagoginę
psichologinę tarnybą dėl vaiko įvertinimo.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr

(suvestinė nuo 2023-01-01-2023-08-31)

 1. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio
  30 dienos jam sueina 5 metai.
 2. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vaikui, kai tais kalendoriniais metais 5 metai
  sueina iki rugsėjo 1 dienos . Įvertinti vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą tėvai (globėjai)
  turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal
  priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Rekomenduojama kreiptis ne anksčiau nei vaikui
  sueina 4 metai 8 mėnesiai (atsižvelgiant į vaiko brandumo mokyklai įvertinimo testo taikymo
  galimybes).
 3. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu
  vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti:

 • vaikui, gimusiam 2017 m.
 • vaikui, gimusiam 2018 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d.

2018 m. gegužės 01- rugsėjo 01 dienomis gimusiam vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti
teikiamas tik atlikus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos vertinimą Pedagoginėje
psichologinėje tarnyboje (toliau – PPT). Vaiko įvertinimas PPT atliekamas nuo 2023 m. gegužės 1
d. iki rugpjūčio 31d. Dėl vaiko įvertinimo pradėti ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo programą
tėvai (globėjai) kreipiasi į PPT ne vėliau kaip iki 2023 m. rugpjūčio 14 d. Gavę PPT skyriaus
išvadą- rekomendaciją, dėl tolesnio vaiko ugdymo sprendimą priima tėvai (globėjai).

Primename, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, įvertinus vaiko ugdymo ir
ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus tik tiems vaikams,
kurie pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradėjo ugdytis nuo 5 metų.

Jei vaikas pradėjo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai jam tais kalendoriniais
metais suėjo 6 metai, ugdymas teikiamas pagal vienu metu priešmokyklinio ugdymo bendrąją
programą.

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro PPT skyriaus vedėja  Jūratė Karalienė

Skip to content